Zapisz się na Forum

Wyślij formularz zgłoszeniowy, aby otrzymać zaproszenie na Forum Ekspansji Internetu Rzeczy. Panele i prelekcje są bezpłatne, o otrzymaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Włocławskiej 167, jako administratora danych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) na potrzeby rekrutacji do Regionalnego Forum Innowacji 2018, w tym na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia i uczestnictwa w nim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).*

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie została wydana decyzja o upadłości, nie została wobec niego ogłoszona upadłość, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie zawiesił prowadzenia działalności, nie zawarł ugody z wierzycielami lub nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, w szczególności:
a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
b) nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
c) nie posiada zaległości z tytułu obowiązujących podatków. *

Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, prawie do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych osobowych oraz prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. *

Klauzula informacyjna